Egész-ség és jövőkép a XVIII. Báthory Napokon Szilágysomlyón  
Nagykorúvá vált a szilágysomlyói Báthory Napok, ez évben XVIII. alkalommal rendezte meg az ünnepséget a lengyel király szellemi örökségének ápolását célul kitűző Báthory István Alapítvány (BIA). Széman Péter, az Alapítvány elnöke műsorfüzetbeli köszöntőjében ismétlés és újdonság kettősségébe helyezi az idei rendezvényt: ismétlés a román és magyar egészségügyi reform aktuális gondjairól szóló fórum (az orvostovábbképző keretén belül), melyhez hasonlót 1998-ban úttörőként szervezett az Alapítvány, újdonság pedig a társrendezői szerep egy régészeti konferencián, melynek központi témája a nemrégiben feltárt Báthory-vár. A program, az előző évekhez hasonlóan, sőt, némiképp meg is haladva azokat, igen gazdag volt.
Szeptember 24-én, pénteken délelőtt 11 órakor kezdődött az Erdélyi Műemlék-restaurátorok Egyesületének és a Transsylvania Nostra Alapítványnak szilágysomlyói kihelyezett ülése, Romos történeti tartószerkezetek – Erődítések műszaki vonatkozásai tematikával, melyhez a BIA társszervezőként csatlakozott. Ennek keretében bemutatásra kerültek a régészeti feltárások leletei és bemutatták a vár rehabilitációs tervét is. Ennek alapján a Polgármesteri Hivatal, az Utilitas Kft. és a Báthory István Alapítvány közös pályázatot nyújtott be az Európai Unió célalapjaihoz a vár restaurálásának érdekében.
Délután fél négy órakor már a I. Ossian Iskolacsoport díszterme várta az érdeklődőket. A XVII. Orvostovábbképzőt ismét pedagógus-továbbképzővel egybekötve rendezte a BIA, a Magyar Egészségügyi Társaság (MET), a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSz) és az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) szilágysomlyói csoportja valamint az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya (EMEOGySz). A péntek délutáni ülés témája hittel való nevelés, oktatás volt, olyan téma, mely a felszínes, talmi értékek mentén globalizálódó, elhittelenedő világunkban mindannyiunk számára megszívlelendő. Széman Péter köszöntőjében a konferencia védnökein, Süveges Ildikó professzorasszonyon, a MET elnökén és Lászlóffy Pálon, az RMPSz elnökén kívül külön köszöntötte Andrásofszky Barnát, a MET örökös tiszteletbeli elnökét, aki ez évben ismét megtisztelt minket jelenlétével és sugárzó személyiségével.
Az Alapítvány Szederinda citeracsoportjának fellépését követően, melyen katolikus és református egyházi énekeket hallhattunk, Szőcs Judit üléselnök, az RMPSz alelnöke megnyitotta a konferenciát, melynek első előadója Berkesi Gábor református lelkész, a Baár-Madas Református Gimnázium (Budapest) hitoktatója volt. Hittel nevelés, az iskolában, az egyházi iskolában és otthon címmel beszélt iskolai tapasztalatairól, egy nemrégiben a hithez, Istenhez való viszonyról szóló felmérés lesújtó eredményéről, arról, hogy hitet adni, tanítani nem lehet, hitelesnek, modellnek kell lenni ahhoz, hogy eredményeket érhessünk el a nevelésben. Ezt a gondolatot megerősítette Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel is, Egész-ség és az iskola című előadásában. A mai, részekre, elemeire bontott oktatás helyett az iskolának egész-ségre kellene nevelnie, hiszen előbbi esetben lesznek ugyan tudósaink, akik azonban nem lesznek emberek; az embert az különbözteti meg az állattól, hogy van jövőképe, nem ösztönösen, hanem döntések alapján cselekszik, él, jól vagy rosszul. Szíjártó István filozófus, a Balaton Akadémia elnöke az Eötvös Collegiumi modellről beszélt, vezérmotívumul választva egy Klebersberg Kuno gondolatot: a jó ügynek nemességet kell szerezni, nem csőcseléket toborozni. Annál is inkább, mivel, ahogyan ő is kiemelte, modell-emberek kellenek, ebben pedig a pedagógusok szerepe nagy, hiszen „a főemlősök is a domináns elemektől tanulnak”. Szünet után Kellermayer Miklós akadémikus, tudományos kutató, egyetemi tanár Az igazság tudatosítása az Igazságról előadásával folytatta az elkezdett témát, s legfontosabbnak emelte ki a hazugság oktatásával szembemenő, hittel történő igazságra nevelést, melynek, mint József Attilának, ars poeticája „Én túllépek e mai kocsmán, / az értelemig és tovább!” kell, hogy legyen. Naszlady Attila orvosprofesszor, a Budai Irgalmasrendi Kórház főigazgatója, Esélyegyenlőség és önérvényesítés című munkájának legelején hangsúlyozta II. János Pál pápa figyelmeztetését: a civil értelmiségieknek részt kell venni a közéletben! Döntéseinkben Isten akaratát kell cselekedünk, ami mindig a lehető legjobb a lehetőségek közül, alázattal kell tennünk ezt, mely nem megalkuvást jelent a rosszal, mint a tolerancia, hanem béketűrést (patientia). A konferencia ezen részét Szíjártó István, a másik üléselnök zárta.
Párhuzamosan, délután négy órától kezdődött az Ossian iskola laboratóriumában az Acsádi Elek emlékére, idén első alkalommal megrendezett Báthory István borverseny, melyre tizenkilenc borász huszonnégy bormintával jelentkezett..
Szombaton, 25-én reggel kilenc órakor folytatódott az orvos- és pedagógus-továbbképző, immár szorosabban orvos-szakmai, az egészségügyi reform aktuális gondjai és állása Romániában és Magyarországon témában; a délelőtt moderátorai Süveges Ildikó és Andrásofszky Barna voltak. A 120 éve született Reményik Sándor Halotti beszéd a hulló leveleknek című verse után Széman Péter elnök nyitotta meg a konferencia második részét, hangsúlyozva, milyen nagy előrelépés, hogy már Báthory-várnak nevezhetjük a várat, nem csak középkorinak, majd Fekete Szabó András szenátor üdvözölte a jelenlevőket, emlékeztetve a 18. születésnapon, hogy első alkalommal a hatóságok még attól féltek, polgárháborút szít majd a rendezvény. Süveges Ildikó MET-elnök köszöntője után bejelentette, hogy a Németh László emlékérmet, melyet a Társaság a MET-ért legtöbbet tevő, a magyarság összefogásáért munkálkodó embernek adományoz, ebben az évben Széman Péter Kárpát-medencei MET-alelnöknek, BIA-elnöknek ítélte meg. A reformokról szóló előadások előtt Kiss László felvidéki orvos a szilágysomlyói református temető nagy halottjáról, Pethe Ferencről tartott előadást, akiről, polihisztorsága ellenére méltatlanul keveset tudunk.
Molnár Géza miniszteri tanácsos a tervezett újításokról beszélt, az integrált betegbiztosítási lapról, az egységes kódrendszerről, míg Mikola István, a Magyar Parlament Egészségügyi Bizottságának elnöke, az orvosi lehetőségek és gazdasági megengedhetőség közötti konfliktus kezelésének szükségességére, az általános emberi felelősségvállalásra hívta fel a figyelmet. Mindketten kiemelték: gyümölcsöző volna egy határokon átívelő együttműködés, amely felé már történtek is lépések. Az ezt követő fórumbeszélgetésen részletesebben kifejtésre kerültek a fentebbi témák, az előadók válaszoltak a feltett kérdésekre, s hangsúlyozták, kicsit visszacsatolva az előző napra is az egészségtan, egészségre nevelés fontosságát.
Ugyancsak kilenctől kezdődött a Báthory István magyar tannyelvű iskolában a Báthory Kupa elnevezésű Nemzetközi Ifjúsági Sakkverseny, amelyen négy kategóriában ötvenkét kis sakkozó vett részt Szarvasról és Szilágysomlyóról. Első helyezettek: 6-11 éves korosztályban, lányok: Medvegy Dalma (Szarvas), fiúk: Buzea Pavel; 12-14 éves korosztályban: Pekár Edina (Szarvas), illetve Ardelean Laurenţiu.
Délután fél négytől a szilágysomlyói származású Kádas Levente és Leitli Norbert fotókiállításának megnyitóján vehettek részt az érdeklődők az EMKE - Magyar Házban. Megnyitóbeszédében Bálint Enikő szilágysomlyói EMKE-elnök méltatta a fiatal fotóművészek munkáit, nyugalmasabbnak, romantikusabbnak ítélve meg a Kádas Levente, akciódúsabbnak, zajosabbnak a Leitli Norbert képeit.
Ezt követően az Ossian Iskolacsoport dísztermében került sor a Báthory István könyvtár leghűségesebb olvasója díjak átadására, melyet idén ifjúsági kategóriában Nagy Gabriella, felnőtt kategóriában pedig Csóka Elvira kapott. Fejér László főszerkesztő bemutatta a Hepehupa folyóirat legfrissebb számát. Ezután kerültek átadásra a Szilágysági Magyarok díszoklevelek, melynek értéke nem fizikai minőségének valóságában mérendő, hanem eszmeiségében: a Szilágyságban élő vagy onnan elszármazott jeles embereket díjazza, nekik állít emléket. Ez évi kitüntettek: Dobai István jogbölcsész (laudált Sipos Gábor, EME elnök), Oláh Margit pedagógus (Szoboszlai Attila), Kisfalussy Bálint színművész (Kisfalussy Lehel színművész), Szilágyi István író (Balázs Imre József, Korunk folyóirat főszerkesztője), Virág Károly, református lelkipásztor (Andrásofszky Barna). A borversenyen hét bronz, négy ezüst és nyolc aranyérem került kiosztásra. Aranyérmesek: Acsádi Annamária, Ioniţa Nicolae, Máthé Gyula, Orosz Zoltán, Széles Dénes és Szőnyi József. A Szederinda citeracsoport népdalcsokorral és egy nagyon szép, régi köszöntővel ajándékozta meg a díjazottakat és persze a közönséget is, mindannyiunk, de Kisfalussy Bálint művész úr külön gyönyörűségére is. Este a Kolozsvári Állami Magyar Opera művészei, Hary Judit, Pataki Enikő, Ádám János, Maneszes Márton operaénekesek, valamint Nagy Ibolya, az Opera korrepetitora szórakoztatták a nagyérdeműt Te rongyos élet című, népszerű operettsálégerekből összeállított műsorukkal. Előadásukat a közönség többszöri visszatapsolással jutalmazta.
A borongós, esős vasárnap délelőttön bebizonyosodott: nem volt hiábavaló a hittel való foglalkozás az előző napokon, a zuhogó eső mindannyiszor elállt, valahányszor nem lehetett megoldani a program zárt térbe vitelét. Reggel kilenc órakor a Polgármesteri Hivatalban várta fogadás a meghívott vendégeket, hivatalosságokat, testvérvárosok küldötteit. Tíz órától ökumenikus istentiszteletre került sor a római katolikus plébániatemplomban, majd tizenkettőtől következett Báthory István mellszobrának megkoszorúzása – a program része volt az EU interkulturális párbeszéd programjának –, melyen a környékbeli települések, testvérvárosok, különböző szervezetek képviselői, valamint a kolozsvári főkonzulátus főkonzulja, Szilágyi Mátyás és az egészségügyi miniszter, Cseke Attila is részt vett, köszöntve és méltatva a történelmi és kulturális alapokra támaszkodó, színvonalas rendezvényt. A hivatalos ünnepséget a Nyírbátori Ifjúsági Fúvószenekar (karnagy Fazakas Mihály) és a Bátor Mazsorettcsoport (vezetők Márton József, Németné Sztán Ilona) mindig nagy sikernek örvendő műsora zárta.
A XVIII. Báthory Napok a hit és a reformok, újdonságok jegyében teltek – legyen szó előadásokról vagy új programokról. Úgy gondolom, jól jellemzi a háromnapos rendezvényt, de nem csupán erre a pár napra érvényes és megszívlelendő Ady Endrének Szőcs Judit RMPSz-alelnök által idézett gondolata: „Hiszek hitetlenül Istenben, / Mert hinni akarok, / Mert sohse volt úgy rászorulva / Sem élő, sem halott”.

[ új hozzászólás ] ( 316 megtekintés )   |  oldal tetejére  |   ( 2.9 / 1961 )

<Vissza | 1 | 2 | Következö> Utolsó>>

Artsolution webdesign